Mot 2030

Vi har satt höga hållbarhetsmål. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle som visar omtanke om vår värld och alla vi som lever här. Därför vill vi uppmana till en gemensam insats – användare, näringsliv och politiker. Vi gör det genom Vatten med omtanke, som är en viktig del på resan mot 2030.

Vi har bestämt oss att ta ett bredare tag om hållbarhetsfrågan och göra vad vi kan för att säkra framtiden vad gäller miljö, människa och ekonomi. Därför har vi satt upp höga och ambitiösa mål för vår verksamhet – mål som vi jobbar hårt för att nå. Det handlar om något vi måste göra och samtidigt lika mycket om något vi vill göra. Vi vill dra vårt strå till hållbarhetsstacken.

Följer du med oss på resan?

Våra hållbarhetsmål fram till 2020

Vi ska nå:

  • >5 strategiska partnerskap/samarbeten etablerade i produktutveckling
  • 20 % ökning av omsättningen från hållbart sortiment*
  • 10 % ökning av andelen återvunnet och förnyelsebart material i produkterna
  • 100 % av (högrisk)leverantörer reviderade gentemot uppförandekod för leverantörer
  • Uppfattas av intressenterna som ledande på miljö- och hälsosmarta lösningar

* Energi klassat min B och miljöbedömt min accepteras

Våra hållbarhetsmål fram till 2030

Hållbarhetsarbete är långsiktigt, det ligger i sakens natur, de stora utmaningar vi står inför kräver stora förändringar som tar lång tid att genomföra, för att få en inriktning att gå emot har vi valt att sätta några mer långsiktiga visionära mål.

Vi ska nå:

  • En klimatneutral verksamhet
  • Endast slutna cirkulära system i produktionen
  • 100 % Grönt sortiment, helt fritt från utfasnings- eller andra skadliga ämnen
  • 100 % av våra leverantörer har samma nivå som på sitt hållbarhetsarbete som vi

Läs mer om hur vi jobbar strategiskt med hållbar utveckling här:
Strategi | Miljöpolicy