Miljöpolicy

FM Mattsson Mora Groups miljöpolicy är en viktig grundpelare i vårt arbete med miljöfrågor. De punkter som tas upp här genomsyrar vår verksamhet och gör att vi på ett strukturerat och målinriktat sätt kan jobba mot en hållbar utveckling.

Miljöpolicy. FM Mattsson Mora Group ska genom ett aktivt och systematiskt miljöarbete bidra till en varaktigt hållbar utveckling.

Miljöledning

 • Vi ska skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening.
 • Vi ska uppfylla eller överträffa krav i miljölagstiftning och andra miljökrav.
 • Vi ska utbilda och informera våra medarbetare i miljöfrågor och göra dem delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar.
 • Vi ska ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda.

Energi, material och utsläpp

 • Verksamheten skall kännetecknas av effektiv användning av energi, vatten, råvaror och andra naturresurser.
 • Verksamhetens avfall och utsläpp ska minimeras och återvinningen ökas.

Utveckling

 • Miljöaspekter skall beaktas vid utvecklingen av produkter och processer.
 • Vi skall beakta försiktighetsprincipen och arbeta med att minska och byta ut farliga ämnen och material i våra produkter och processer.
 • Vår ambition är att begränsa produktens miljöbelastning under hela dess livscykel från utveckling, tillverkning och användning till slutomhändertagande. 
 • Vi ska erbjuda vattenbesparande och energieffektiva produkter.

Intressentrelationer

 • Vi ska uppmuntra leverantörer att anta principerna i denna policy.
 • Vi ska kontinuerligt redovisa vår utveckling på miljöområdet.
 • Vi ska lyssna på våra intressenter och beakta deras åsikter med målsättningen att säkra framgång i miljöarbetet

Läs mer:

Hållbar styrning | Intressentdialog

Mer om FM Mattsson Mora Group:

FM Mattsson Mora Group: Hållbarhet