Intressentdialog

Vi möter omvärlden varje dag. Runt om i Sverige och i världen. Det är där vi måste börja nysta, i de frågor, åsikter och önskemål som av våra intressenter uppfattas väsentliga. Vi arbetar aktivt med att stärka relationerna till våra intressenter genom att vara en lyhörd aktör, producent och samarbetspartner.

En förutsättning för att arbetet ska ge önskat resultat är att hållbarhet är vara en lika självklar prioritering för våra intressenter som den är för oss i verksamheten. En kontinuerlig dialog förs med de grupper som vi i våra analyser konstaterat är de viktigaste för just oss.

För externa intressenter, som kunder, leverantörer, investerare och myndigheter, är det utöver lagkrav mycket viktigt att ord följs av handling. Policydokument är viktiga, men kräver rutiner för uppföljning och implementering. Det är faktiskt agerande som gör den stora skillnaden. En gemensam viktig aspekt för intressenterna är transparens i kommunikationen kring hållbarhet och verksamheten.

Det är också viktigt att visa för omvärlden hur vi jobbar med hanteringen av miljöfarliga ämnen och utfasning av andra tungmetaller, energieffektivitet och rent vatten. Det kan till exempel vara genom att en produkts miljömärkningar finns registrerade i olika system för miljövärdering av byggvaruprodukter, så att information kan samlas in kring produktens efterlevnad av miljökrav. Installatörer och distributörer värderar hälso- och miljösmarta material och optimerade transporter högst.

Riskhantering är också ett område som värderas högt då det rör både koncernens ansvar mot omvärlden och säkerheten för den fortsatta verksamheten. Medarbetare värderar bra arbetsmiljö, anställningstrygghet och fördelaktiga sociala förhållanden. Det är en viktig del i koncernens strategi att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Interna

 • Aktieägare
 • Styrelse
 • Dotterbolag
 • Medarbetare

Externa

 • Kunder
 • Kunder, installatörer
 • Kunder, distributörer
 • Leverantörer
 • Kommun och myndigheter
 • Arbetstagarorganisationer
 • Skolor och universitet
 • Grannar
 • Banker och Försäkringsbolag
 • Frivilliga organisationer
 • Opinionsbildare
 • Massmedia