Hållbar styrning

Hållbarhetsaspekten i verksamheten ska finnas med i hela värdekedjan och är en naturlig del i hela koncernens affärsidé och -modell. Vår hållbarhetsstrategi fastslås av styrelsen och verkställs under ledning av vår hållbarhetschef som rapporterar till VD.  

Miljö

Våra styrdokument reglerar hur vi som koncern tar ansvar för utsläpp vid produktion, transport och återvinning efter produktion samt av produkt efter livslängd. Vi tillämpar också en policy för miljöanpassad produktutveckling.

Syftet och målet med miljöpolicyn är att:

  • Minimera utsläpp
  • Hushålla med resurserna
  • Maximera återvinning
  • Minimera transporter

Utifrån policyn genomförs sedan kontinuerlig översyn av såväl tillverkning som ontering för att minimiera slöseri och överproduktion. Uppföljning sker genom datainsamling av mätetal och jämförelse mot utsatta mål.

Mänskliga rättigheter

För oss är det en självklarhet att följa tillämpliga lagar och internationella konventioner för mänskliga rättigheter. En policy för systematiskt arbetsmiljöarbete samt policy och handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling tillämpas för att garantera våra anställdas säkerhet och trygghet.

Sociala förhållanden

Vår uppförandekod följer tillämpliga lagar och regelverk. Inom ramen för den genomförs löpande kontroller av arbetsvillkor och förbättringar i fabriken. Vi granskar även våra leverantörer och vi uppmanar dem att i sin tur anta en liknande uppförandekod.

Personal

En policy för systematiskt arbetsmiljöarbete samt policy och handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling är en naturlig del av vår verksamhet – allt för att garantera våra medarbetares säkerhet och trygghet. Vi använder oss av individuella utvecklingsplaner och genomför varje år en nöjd-medarbetare-index, som ett av flera sätt att fånga upp hur vår personal mår.

Vi jobbar även med kontinuerlig översyn och uppföljning med arbetsvillkoren i produktionen, systematisk effektivisering och förbättring av ergonomi och villkor, samt har en arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Antikorruption

Vi jobbar aktivt för att vår policy för affärsetik och en uppförandekod tillämpas. Personalen utbildas kontinuerligt både för att öka medvetenheten om antikorruptionen och om uppförandekoden. Dessutom granskar vi löpande våra leverantörer gentemot uppförandekoden för att säkerställa att också de lever upp till våra krav och standarder.