Våra fokusområden

Genom att jobba med fokusområden skapar vi bättre möjligheter att göra större skillnad. Vår miljöpåverkan kommer främst från tillverkning, ytbehandling och transporter.  Verksamheten ska bedrivas med så låg miljöpåverkan som möjligt. Ansvaret innefattar både den egna påverkan i verksamheten och en positiv påverkan genom att utveckla produkter med energibesparande funktioner som bidrar till hållbarhet vid användning. Därför har vi identifierat tre fokusområden.

Fokusområden FM Mattsson Mora Armatur

Hållbart sortiment

Hela vårt produktsortiment ska vara hållbart och grönt. Det innebär att blandarna ska vara tillverkade så att vatten- och energiförbrukningen minimeras, vilket även underlättar för konsumenten att leva hållbart och energieffektivt. Alla blandare ska tillverkas resurseffektivt med miljömässigt optimala material eller av återvunnet material. Farliga och skadliga ämnen fasas ut samtidigt som återvinning av material maximeras, både av slutprodukten och av rester ifrån produktionen. Ambitionen är att agera i framkant vad gäller teknikskiftet mot minskning och borttagning av utfasningsämnen i produkterna. Produkternas miljöprestanda ska kontinuerligt förbättras och nå hög miljö- och energiklassning.

Hållbar produktion

Hälsa och säkerhet är ledord som ska utmärka hela verksamheten, både de anställdas säkerhet och hänsynen till miljö och klimat. För att säkra det senare är det viktigt att energianvändningen blir så låg och så effektiv som möjligt. Utsläpp till luft och mark ska minimeras och omhändertas, där resurshushållning och reducering av farliga ämnen är högt prioriterat ur miljösynpunkt. För att främja innovation ska kompetens som finns internt omhändertas och utvecklas. FM Mattsson Mora Group är en av de större arbetsgivarna i Mora kommun och även en betydande arbetsgivare i danska Odense. Det betyder att vår verksamhet i stor utsträckning påverkar närsamhället. Vi deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom dialog med kommuner och myndigheter samt nätverkande med andra verksamheter på orten.

Hållbar leverantörskedja

En förutsättning för hållbarhetsarbetet är att det genomsyrar hela leverantörskedjan och att god affärsetik tillämpas i alla led. Här har vi som koncern ett ansvar att påverka våra leverantörer genom en implementerad uppförandekod samt att uppmuntra dem att tillämpa samma miljöpolicy som används för verksamheten. Vi kan även påverka och göra skillnad genom att välja transporter med minimerad miljöpåverkan och låga utsläpp. Våra leverantörer kontrolleras och utvärderas kontinuerligt. Leverantörer av direkt material genomgår revisioner där framförallt kvalitet och teknisk förmåga granskas och där hållbarhetsaspekter är en viktig del. Vid upphandlingar tittar vi bland annat på öppenhet, vilja till samverkan och ambitioner på miljöområdet.